مشکل اساسی ورزش ایران چیست؟
(16.66%) 12
مدیران غیر ورزشی
(9.722%) 7
ورزش دولتی
(13.88%) 10
فشار های سیاسی
(23.61%) 17
عدم حمایت مالی مناسب
(15.27%) 11
عدم برنامه ریزی صحیح
(20.83%) 15
عدم استعداد یابی مناسب

تعداد شرکت کنندگان : 72