مشکل اساسی ورزش ایران چیست؟
(16.90%) 12
مدیران غیر ورزشی
(9.859%) 7
ورزش دولتی
(14.08%) 10
فشار های سیاسی
(22.53%) 16
عدم حمایت مالی مناسب
(15.49%) 11
عدم برنامه ریزی صحیح
(21.12%) 15
عدم استعداد یابی مناسب

تعداد شرکت کنندگان : 71