موفق ترین رشته رزمی کدام است؟
(11.42%) 4
کاراته
(11.42%) 4
رشته های رینگی
(5.714%) 2
وشو
(20%) 7
تکواندو
(28.57%) 10
دفاع شخصی
(11.42%) 4
بوکس
(11.42%) 4
جودو

تعداد شرکت کنندگان : 35