موفق ترین رشته رزمی کدام است؟
(11.11%) 4
کاراته
(11.11%) 4
رشته های رینگی
(5.555%) 2
وشو
(22.22%) 8
تکواندو
(27.77%) 10
دفاع شخصی
(11.11%) 4
بوکس
(11.11%) 4
جودو

تعداد شرکت کنندگان : 36