علل ترک رشته های ورزشی را چه می دانید؟
(29.62%) 8
اساتید کم سواد
(14.81%) 4
تمرینات بی برنامه
(18.51%) 5
هزینه های بالا و بی ثمر
(7.407%) 2
تعدد رشته های بی محتوا
(11.11%) 3
عدم شناخت صحیح از رشته های رزمی
(18.51%) 5
عدم ارائه مشاوره در ابتدای آموزش

تعداد شرکت کنندگان : 27