علل ترک رشته های ورزشی را چه می دانید؟
(28.57%) 8
اساتید کم سواد
(14.28%) 4
تمرینات بی برنامه
(21.42%) 6
هزینه های بالا و بی ثمر
(7.142%) 2
تعدد رشته های بی محتوا
(10.71%) 3
عدم شناخت صحیح از رشته های رزمی
(17.85%) 5
عدم ارائه مشاوره در ابتدای آموزش

تعداد شرکت کنندگان : 28